Her gün 3 Soru – Tarih

Merhaba arkadaşlar, sitemizde yeni bir akım başlattık. Her gün 3 soru soracağız ve cevaplarını da sizlerle paylaşacağız. Bu akıma sizde katılmak istiyorsanız, sitemizi günlük takip edebilir hatta iletişim bölümümüzden bize soru gönderebilirsiniz. Yep yeni ve güncel sorular sizleri bekliyor. Unutmayın HER GÜN bu başlık altında 3 SORU BULACAKSINIZ.

1. Osmanlı devletinde aşağıdaki gazetelerden hangisi ilk kez miladı tarih kullanarak yayın yapmıştır?
a. takvimi vakayi
b. sabah
c. ikdam
d. mizan
e. ceridei havadis

2. Osmanlı Devleti’nde II.Mahmut döneminde devlet memuru yetiştirmek amacıyla kurulan okul aşağıdakilerden hangisidir?
A)Darulfünun
B)Mülkiye Mektebi
C)Dar-ı Şurayı Bab-ı Ali
D)Mekteb-i Maarif-i Adliye
E)Encümen-i Daniş

3.Lale Devri’nde açılan ilk Türk özel matbaasında aşağıdaki bilim dallarından hangisine ait eserlerin basıldığı savunulamaz?

A) Tefsir
B) Cebir
C) Astronomi
D) Edebiyat
E) Kimya

 

CEVAPLAR –> 1.B / 2. D / 3. A

 

1. Osmanlı Devleti’nde ticaret yolları üzerinde taşımacılığı meslek edinen grup aşağıdakilerden hangisidir?

A) Menzil Teşkilatı
B) Mekkari Taifesi
C) Derbentçiler
D) Cebeciler
E) Sakalar

2. Askeri gözcü, bekçi anlamına gelen, Balkan Savaşları’ndan sonra ordudan atılmış subaylar tarafından kurulan, kuvayi milliye karşıtı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

a.) İlay-ı Vatan Cemiyeti
b.) Askeri Nigehban Cemiyeti
c.) Teceddüd Fırkası
d.) Teali İslam Cemiyeti
e.) Kürt Teali Cemiyeti

3. Yetiştirdikleri ilim, din, kültür ve sanat adamları ile değerlendirilen ve İslamiyet’in Kubbeleri anlamına gelen Kubbet-ül İslam ünvanına sahip üç şehir aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a.) İstanbul, Semerkant, Buhara
b.) Bağdat, Ahlat, Semerkant
c.) Kahire, İskanderiye, Şam
d.) Ahlat, Belh, Buhara
e.) İstanbul, Kudüs, Bağdat

 

CEVAPLAR –> 1.B /2. B / 3.D

 

1. Aşağıdakilerden hangisi Karlofça antlaşmasıyla ilgili değildir?

a) osmanlı devleti ilk defa toprak kaybına uğramıştır
b) lehistan ve venediklilere toprak verilmiştir.
c) Ruslar ilk defa Karadeniz’e çıkmıştır.
d) Osmanlı devleti, Avrupa dan çekilmeye başlamıştır
e) antlaşmanın garantörlüğünü Avusturya üstlenmiştir.

2.II.Viyana bozgunundan sonra Osmanlıya karşı oluşturulan ” Kutsal İttifak’a ” aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır?

a)avusturya
b)macaristan
c)malta
d)lehistan
e)venedik

3.Aşağıdakilerden hangisi ilk defa şartlı olarak sadrazamlığa gelmiştir?

a) sokullu mehmet paşa
b) köprülü fazıl ahmet paşa
c) köprülü kara mustafa paşa
d) köprülü mehmet paşa
e) tarhuncu ahmet paşa

 

CEVAPLAR –> 1.C / 2. B / 3.D

 

1. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşına girmesi, savaşın gidişi üzerinde nasıl bir etkide bulunmuştur?
A) ABD’nin savaşa girmesi hızlandırılmıştır.
B) İtalya’nın savaşa girme olasılığını arttırmıştır.
C) Savaş daha geniş alana yayılmıştır.
D) Dünya güçler dengesini bozmuştur.
E) Savaş ittifak devletlerinin lehine dönüşmüştür.

2. Aşağıdaki savaşların hangisinin sonunda Avrupalılar doğudaki en büyük müttefikle­rini kaybetmişlerdir?
A) Kösedağ
B) İnebahtı
C) Turnadağ
D) Otlukbeli
E) Ridaniye

3. Aşağıdakilerden hangisi Çelebi Mehmet’in Osmanlı Devletini yıkılma aşamasından kurtarmasında diğerlerinden daha etkili olmuştur?
A) Adaletli kişiliği
B) Ekonomik anlayışı
C) Teşkilatçılığı
D) İdealistliği
E) Kararlı tutumu

 

CEVAPLAR –> 1.C / 2. E / 3.C

 


1.
Osmanlı Devletinde, gelir ve giderlerin denetimi aşağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır?
A) Nişancı
B) Defterdar
C) Kazasker
D) Beylerbeyi
E) Sancakbey

2.Aşağıda İslamiyet öncesi Türk devletlerine ait devlet ve destan eşleştirmesi yapılmıştır. 6u eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Göktürkler – Ergenekon Destanı
B) Uygurlar – Manas Destanı
C) İskitler-Şu Destanı
D) Hunlar – Oğuz Kağan Destanı
E) Sakalar – Alp Er Tunga Destanı

3.-745 yılında Doğu Türkistan’a yerleşerek devletlerini kurdular.
-Mimari, tarım ve ticari alanlarda gelişmeler göstermişlerdir.
-Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.
Yukarıda hakkında bilgi verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uygurlar
B) Göktürkler
C) Kutluklar
D) Asya Hun
E) Kırgızlar

 

CEVAPLAR –> 1.B / 2. B/ 3.A

 

1. “Avrupa devletleri 1815 Viyana Kongresinde milliyetçilik isyanlarını destekleme kararı aldılar.”
İngiltere, Fransa ve Rusya aşağıdakilerden hangisinin isyanını destekleyerek bağımsız olmasını sağlamışlardır?
B) Karadağlılar
D) Bulgarlar
A) Sırplar
C) Romenler
E) Yunanlılar

2. II. Abdülhamit döneminde kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti, meşrutiyetin yeniden ilanı doğrultusunda mücadele etti.
İttihat ve Terakki’nin bu mücadelesi;
I. Osmanlıcılık ideolojisini gerçekleştirmek
II. Egemenlik anlayışını değiştirmek
III. Mebuslar Meclisi’nin kapatılmasını sağlamak
IV. Kanun-i Esasi’ye işlerlik kazandırmak
V. Padişahın mutlak otoritesini güçlendirmek
gibi amaçlarından hangilerine yönelik bir çalışma olamaz?

A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) II ve IV
E) III ve V

3. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun kurulması Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?
A) Laiklik
B) Milliyetçilik
C) Halkçılık
D) Devletçilik
E) Cumhuriyetçilik

 

CEVAPLAR –> 1.E / 2. E / 3.B

 

1.Anadolu Selçuklu mimarisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Genellikle medrese, imaret, cami ve türbeler yapılmıştır.
B) Orta Asya, İran, Irak ve Horasan’daki eserlerin etkisi görülür.
C) Bizans’ın etkisi yoktur.
D) Konya, Kayseri ve Sivas gibi yerlerde yoğunlaşmıştır.
E) Bina süslemelerinde çifte kartal ve arslan motifleri kullanılmıştır.

2. İslam dünyasında önemli bir öğretim kurumu olan Nizamül Mülk tarafından yaptırılan Nizamiye Medresesini aşağıdaki devletlerden hangisi kurmuştur?
A) Tolunoğulları Devleti
B) Anadolu Selçuklu Devleti
C) Gazneliler Devleti
D) Büyük Selçuklu Devleti
E) Karahanlılar Devleti

3.Osmanlı Devleti’nde XVII. Yüzyılda;
I. Eğitim
II. Maliye
III. Yönetim
alanlarının hangisinde veya hangilerinde yeni düzenlemeler yapılmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 

CEVAPLAR –> 1.C / 2. D / 3.E

 

1. Osmanlı Devleti, ülke topraklarının hızla genişlemesi üzerine ortaya çıkan idari sorunlara karşı ilk olarak aşağıdaki önlemler­den hangisini almıştır?
A) Yeni fethedilen yerlere doğrudan mer­kezden atamalar yapmıştır.
B) Beylerbeyliği kurumunu oluşturmuş­tur.
C) Eyaletleri kaldırmıştır.
D) Ayanlara haklar vermiştir.
E) Vilayetleri oluşturmuştur.

2.İslamiyetten önceki Türk devletlerinde, önceleri ekonomik etkinlikler yalnız hayvancıiığa dayanıyordu. Daha sonra bu durum değişmiş, tarım önem kazanmıştır.
Tarım hangi Türk devleti zamanında önem kazanmaya başlanmıştır?
A) Hunlar
B) Göktürkler
C) Uygurlar
D) Karluklar
E) Hazarlar

3.Güney Sibirya’da Altay Dağları eteklerinde Pazırık’ta MÖ III. – II. yüzyıllardan kalma kurganda Hunlara ait mumyalanmış ceset, at iskeleti, dört tekerlekli araba ve halı bulunmuştur.
Buna göre Hunlarla ilgili olarak;
I. Ölümden sonra hayatın devam ettiği inancına sahip oldukları,
II. Yerleşik hayata geçtikleri,
III. Dokuma eşya kullandıkları
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) l ve lll
D) II ve III

 

CEVAPLAR –> 1.B/ 2. C / 3.C

 

1. İngilizler ve Rusların Sırp ve Yunan isyan­larını desteklemeleri aşağıdakilerden han­gisine yöneliktir?
A) İhtilal ilkelerinin yayılmasını sağlamak
B) Osmanlının dağılmasını hızlandırmak
C) Osmanlı topraklarını paylaşmak
D) Fransa’nın Mısır’ı almasını engellemek
E) Islahatların sürekliliğini sağlamak

2. 1841 yılında imzalanan Londra Mukavele­namesi (antlaşması) nda Batılı devletlerin kazancı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Boğazların yabancı savaş gemilerine kapanacak olması
B) Mısır sorununun, istedikleri şekilde halledilmiş olması
C) Mehmet Ali Paşa’nın etkinliğinin azal­mış olması
D) Hünkar iskelesi Antlaşmasının yürür­lükten kalkmış olması
E) Türk donanmasının Akdeniz’deki üs­tünlüğünün sona ermesi

3. Atatürk: “Memleket kesinlikle modern, uygar ve yenilikçi olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır. Bütün fedakarlığımızın verimli sonuç buna bağlıdır” sözü ile aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
A) Milli egemenlik anlayışı
B) Çağdaşlaşma
C) Ekonomik kalkınmayı
D) Uluslar arası barış ve hoşgörülü
E) Dış ülkelerin örnek alınacağı

 

CEVAPLAR –> 1.B/ 2. D / 3.B

 

1.Türk-İslam dünyasında pozitif bilimler kiminle başlamıştır?
A) Vasiti
B) İbn Heysem
C) Farabi
D) Ömer Hayam
D) İbn Rüşd

2. Mora İsyanı sırasında; Avrupalılar, Yunan­lılara büyük bir sevgi göstererek, onlara para ve silah yardımında bulundular. Navarin’de Osmanlı donanmasını yaktılar.
Avrupalılar, bu hareketleriyle aşağıdakilerden hangisinde kendi aldıkları kararlara ters düşmüşlerdir?
A) Berlin Kongresi
B) İstanbul Konferansı
C) Viyana Kongresi
D) Paris Konferansı
E) Londra Konferansı

3.Türklerin geleneksel dini olan Şamanizm’in diğer dinlerin etkilerine açık olması, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A) Şamanizm’in yaygınlaşmasına
B) Türkler arasında çeşitli dinlerin yayılmasına
C) Devletin resmi bir dini olmasına
D) Türk törelerinin uygulanmasından vazgeçilmesine
E) Diğer dinlere inananların sayısının azalmasına

 

CEVAPLAR –> 1.C/ 2.C / 3.B

 

1.)Türklerin Tanrı Dağının eteğindeki Kutlu Dağ adını taşıyan kayayı düşmanları olan Çinlilere vermeleriyle toplumda yaşanan hüzün ve peşpeşe gelen açlık, kıtlık vb. felaketleri konu edinen destan hangisidir? 

A) Bozkurt
B) Göç
C) Türeyiş
D) Manas
E) Alp Er Tunga

2.)Gazne hükümdarlarından Sultan Mahmut, saltanatı boyunca Hindistan’ı hedef alan çok sayıda sefer düzenlemiş ve İslam inancının Hindistan’da yayılmasını sağlamıştır.
Bu bilgi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 

A) İpek Yolu üzerinde tam denetim sağlanmıştır.
B) Askeri mücadeleler ekonomik kazanımlara yol açmıştır.
C) İslam inancının yayılmasında askeri girişimlerin rolü vardır.
D) Türk siyasi birliğinin sağlanması hedeflenmiştir.
E) Ticaret yollarının canlılığının artırılması hedeflenmiştir.

3.)1176 yılında yaşanan Miryokefalon Savaşı, Bizans’ın Türkler karşısındaki son saldırısı olarak nitelendirilir. Bizans bu savaşın ardından savunmaya geçmek zorunda kalmıştır.
Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 

A) Bizans’ın Balkanlarda yayılma politikasına yönelmesine
B) İslam dünyasında siyasi birlik arayışlarının başarıya ulaşmasına
C) Bizans’ın Türkler için büyük bir askeri tehlike olmaktan çıkmasına
D) Halifenin dini alandaki etkinliğinin güçlenmesine
E) Selçukluların Bizans askeri teşkilatını örnek almasına

 

CEVAPLAR –> 1.B/ 2.C / 3.C

 

1.) Bizans imparatorluğu’nu canlandırmak amacıyla İstanbul Rum Patrikliği tarafından kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yahudi Alyans
b) Pontus Rum
C) Yunan Kızılhaç’ı
D) Mavri Mira
E) Hınçak ve Taşnak

2.) Gizli adı “Kordos “olan Milli Mücadele karşıtı örgüt aşağıdakilerden hangisidir? ]
A) Yunan Kızılhaçı
B) Rum İzcilik Okulu
C) Pontus Rum Cemiyeti
D) Mavri Mira Cemiyeti
E) Rum Göçmenleri komisyonu

3.) 1890’da Tiflis’te kurulan ve temel amacı Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermeni Devleti kurmak olan Milli Mücadele karşıtı Cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? ]
A) Maccabi Cemiyeti
b) Taşnak-Sütyun Cemiyeti
C) Pontus Rum Cemiyeti
D) Etnik-i Eterya Cemiyeti
E) Mavri Mira(Kara Gün)Cemiyeti

 

CEVAPLAR –> 1.D/ 2.E / 3.B

 

1.) Aşağıdakilerden hangisi kuvayimilliye birliklerinin kaldırılma nedenlerinden biri değildir? 

A) Askerlik tekniğini yeteri kadar iyi bilmemeleri
B) TBMM ye isyan çıkarmaları
C) Halktan zorla para ve eşya toplamaları
D) Suçlu gördüklerini cezalandırmaları
E) Düzenli düşman ordularını durduracak güçten yoksun olmaları

2.) Aşağıdaki gizli antlaşmalardan hangisi diğerlerinden daha önce imzalanmıştır? 

A) Sykes-Picot
B) İstanbul(Boğazlar)
C) Londra
D) Petrograd
E) Mc Mahon

3.) Mondros Ateşkesi’nin ardından aşağıdakilerden hangisi İngiltere’nin işgaline uğrayan topraklar arasında yer almaz? 

A) Bilecik
B) Çanakkale
C) Akşehir
D) Batum
E) Antep

 

CEVAPLAR –> 1.B/ 2.B / 3.C

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.