Her gün 3 Soru – Vatandaşlık

Merhaba arkadaşlar, sitemizde yeni bir akım başlattık. Her gün 3 soru soracağız ve cevaplarını da sizlerle paylaşacağız. Bu akıma sizde katılmak istiyorsanız, sitemizi günlük takip edebilir hatta iletişim bölümümüzden bize soru gönderebilirsiniz. Yep yeni ve güncel sorular sizleri bekliyor. Unutmayın HER GÜN bu başlık altında 3 SORU BULACAKSINIZ.

1.Aşağıdakilerden hangisi hükümsüzlük yaptırımına tabi değildir?
A-Satın aldığı takının zümrüt taşı olduğu konusunda satıcı tarafından kandırılan kimsenin satım sözleşmesi.
B-akıl hastası olan bir kişinin resmi evlendirme memuru önünde yaptığı evlenme.
C-uğradığı ciddi tehdit üzerine bir kişinin yaptığı satış sözleşmesi.
D-17 yaşında bir gencin yetişkin bir kişi ile yapmış olduğu satım sözleşmesi.
E-Şartları oluşmadığı halde hukuka aykırı olarak yapılan kamulaştırma işlemi.

2. Dernek ve vakıfların kapatılma kararını hangisi verir?
A- asliye hukuk mahkemesi
B- sulh hukuk mahkemeleri
C- iş mahkemeleri
D- Danıştay
E- sayıştay

3-Aşağıdaki tüzel kişilerin hangisinde genel kurul olmaz?
a) dernek
b) sendika
c) siyasi parti
d) vakıf
e) ticari şirket

CEVAPLAR—> 1.E / 2.A / 3.D

1. Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı, devredilmesi mümkün olmayan haklardan biridir?

a) miras hakkı
b) mülkiyet hakkı
c) boşanma davası açma hakkı
d) alacak hakkı
e) mal varlığı hakkı

2.Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

a) kişisel haklar – pozitif statü hakları
sosyal ve ekonomik haklar – negatif statü hakları
siyasi haklar – aktif statü hakları

b) kişisel haklar – negatif statü hakları
sosyal ve ekonomik hak. – aktif statü hakları
siyasi hakları – poztif statü hakları

c) kişisel haklar – aktif statü hakları
sosyal ve ekonomik haklar – pozitif statü haklar
siyasi haklar – negatif statü haklar

d) kişisel haklar – negatif statü hakları
sosyal ve ekonomik haklar – pozitif statü hakları
siyasi haklar – aktif statü hakları

3.Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklardan biri değildir?

a) toprak mülkiyeti
b) konut hakkı
c) konut dokunulmazlığı
d) çalışma hakkı
e) gençliğin korunması

CEVAPLAR—> 1. C / 2.D / 3.C

 

 

1.Evlenmeye mücbir sebebin ortaya çıkması durumunda mahkeme kararıyla evlenerek ergin kılınma yaşı kaçtır?

a) 14
b) 15
c) 16
d) 17
e) mahkeme kararıyla evlenme olmaz?

2.Aşağıdakilerden hangisi kamusal haklar kapsamında değerlendirilemez?

a) kişisel haklar
b) sosyal ve ekonomik haklar
c) siyasi haklar
d) nispi haklar

3.Aşağıdakilerden hangisi “irade dışı” gelişen bir olgudur?

a) hukuki fiil
b) hukuki olay
c) tek taraflı hukuki işlemler
d) iki taraflı hukuki işlemler

CEVAPLAR—> 1. C / 2.D / 3.B

1.Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı kaynakları arasında yer almaz?

A) Yasalar
B) Tüzükler
C) Yönetmelikler
D) Kanun Hükmünde Kararnameler
E) İçtihatlar

2.Kamulaştırmada bedel davasına aşağıdaki mahkemelerden hangisi bakar?

A) Ceza Mahkemesi
B) Sulh Mahkemesi
C) Asliye Hukuk Mahkemesi
D) İdare Mahkemesi
E) Danıştay

3. Danıştay, İdare ve Vergi mahkemeleri aşağıdaki hallerin hangisinde dava dilekçesinin reddine karar verirler?

A) Davanın hasım gösterilmeden açılması halinde
B) Davanın yanlış hasım gösterilerek açılması halinde
C) İdari yargının görevli olduğu konularda görevli veya yetkili olmayan mahkemede davanın açılması halinde
D) Dava dilekçesinde, işlemin tebliğ yazılı bildirim tarihinin gösterilmemesi halinde
E) Zorunlu idari başvuru yoluna gidilmeden doğrudan dava açılması halinde

CEVAPLAR—> 1. E / 2.C / 3.A

1.Birleşmiş Milletler Teşkilatı kaç yılında kurulmuştur?
A) 1919
B) 1942
C) 1945
D) 1950
E) 1952

2.Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nde kabul edilen kanunların Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanması için gereken azami süredir?
A) 10 gün
B) 15 gün
C) 30 gün
D) 45 gün
E) 60 gün

3.Aşağıdakilerden hangisi “Özel Hukuku”nun bir alt dalı olan Medeni Hukukun düzenlemiş olduğu hukuk dallarından biri değildir?
A) Şahsın Hukuku
B) Ticaret Hukuku
C) Eşya Hukuku
D) Aile Hukuku
E) Miras Hukuku

CEVAPLAR—> 1. C / 2.B / 3.B

1.Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın aşağıdaki yan organlarından hangisinin temel amacı dünya üzerindeki mevcut hastalıklarla mücadele etmektir?

A) ILO B) WHO C) IMF D) FAO E) UNESCO

2. Türk toplumunun günlük yaşantısında uymaya çalıştığı;

·Büyüklerin ellerini öpmek,
.Yemek yerken ağzını şapırdatmamak,
·Karşılaştığı kişilere selâm vermek
gibi davranışlar toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisiyle ilgilidir?

A) Hukuk kuralları
B) Din kuralları
C) Örf-âdet
D) Ahlâk kuralları
E) Anayasa kuralları

3. Devletlerin bir araya gelmesiyle oluşan ve her bir devlette farklı hukuk kurallarının uygulandığı devlet şekli hangisidir?
A) Kapitalist devlet
B) Sosyalist devlet
C) Üniter devlet
D) Teokratik devlet
E) Federal devlet

CEVAPLAR—> 1. B / 2.C / 3.E

1.Ülkemizde temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edildiğini düşünen bir kimse iç hukuk yollarını tükettikten sonra aşağıdakilerden hangisine başvurabilir?

A) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na
B) Anayasa Mahkemesi’ne
C) İnsan Hakları Derneği’ne
D) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne
E) Avrupa Konseyi’ne

2. Anayasa temel yasadır. Yürürlükteki yasalar anayasaya aykırı olamaz. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Anayasa en üstün yasadır
B) Anayasa değiştirilemez
C) Hukuk kurallarının tümüne birden anayasa denilir
D) Anayasaya herkes uymak zorunda değildir
E) Toplumun yaşamını sınırlandıran yasaların tümüne anayasa denilir

3. “Oy çokluğu” nun geçerli olduğu ilkeye ne ad verilmektedir?
A) Genel oy
B) Çoğunluk
C) Çoğulculuk
D) Lâiklik
E) Eşitlik

CEVAPLAR—> 1. D / 2.A / 3.B

1.Paradan sıfır atılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?
A) Bakanlar Kurulu
B) Cumhurbaşkanı
C) Merkez Bankası
D) TBMM
E) IMF

2. TBMM, bir yasama yılında en çok ne kadar tatil yapabilir?
A) 15 gün
B) 1 ay
C) 45 gün
D) 2 ay
E) 3 ay

3.Aşağıdakilerden hangisi hukukun maddi müeyyideleri içerinde “nisbi butlan”ın yer aldığı yaptırım türüdür?
A) Ceza
B) Tazminat
C) İptal (bilgi yelpazesi.net)
D) Cebri İcra
E) Hükümsüzlük

CEVAPLAR—> 1. D / 2.E / 3.E

1. Belediye başkanının görevden alınmasında son ve kesin karar aşağıdaki mercilerden hangisince verilir?
A) İç İşleri Bakanlığı
B) Bakanlar Kurulu
C) Cumhurbaşkanı
D) Yargıtay
E) Danıştay

2.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde zaman zaman gündeme gelen Azınlık hükümeti şeklinin özelliğidir?

A) Meclis çoğunluğuna sahip olmayan bir hükümetin meclisten güvenoyu alması
B) Birden fazla partinin hükümette yer alması
C) Hükümette tek bir partinin üyelerinin bulunması
D) Meclisteki bütün partilerin üyelerinin hükümette yer alması
E) Hükümet üyelerinin tek tek meclis tarafından seçilmesi

3.1921 Anayasası’nda (Teşkilat-ı Esasîye) Meclis Hükümeti sistemi benimsenmiştir. Bunun sebebi nedir?
A) Padişahlık henüz kaldırılmadığı için
B) Halifelik kaldırılmadığı için
C) Yeni devletin yönetim biçimi belirlenmediği için
D) Milletvekilleri yürütmeye ortak olmak istedikleri için
E) Güçler birliği ilkesi benimsendiği için

CEVAPLAR—> 1.E/ 2.A / 3.C

1. Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetimin sakıncalarından biridir?
A) Güçlü bir devlet yönetimi sağlar
B) Hizmetler daha az harcamayla yapılır
C) Rasyonel biçimde yürütülür
D) Hizmetler tekdüze biçimde yürütülür
E) Demokratik ilkelere uygun değildir

2.
I. İnsan hak ve özgürlüklerinin güvenceye alınması
II. Sosyal, ekonomik ve siyasî hakların korunması
III. İnsanların sahip olduğu imkânları geliştirebilmesi
IV. Vatandaşların ülke kalkınmasına katkıda bulunması
Yukarıda sözü edilen durumlar, kaynağını aşağıdakilerden hangisinden almaktadır?
A) Uluslar arası ilişkilerden
B) Hükümetten
C) Uluslar arası antlaşmalardan
D) Anayasal hüküm ve ilkelerden
E) Devletin bağımsız olmasından

3.1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi seçimlerde oy kullanma hakkına sahiptir?
A) Hükümlüler
B) Askeri öğrenciler
C) 18 yaşından küçükler
D) Tutuklular
E)Er ve erbaşlar

CEVAPLAR—> 1.E/ 2.D / 3.D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.