İSG Sınavı [Güncel] Yeni Sorular-7

güncel iş sağlıığı ve güvenliği soruları

İsg hap bilgiler ve İSG Hazırlık Sorularına devam ediyoruz. Amacımız dediğimiz gibi İş Sağlığı ve  Güvenliği Sınavına sizleri iyi şekilde hazırlamak olacaktır. Sorular özenle hazırlanmış ve kalitelidir. Konuları çalıştıktan sonra bu soruları çözmenizi tavsiye ediyoruz. Hepinize şimdiden başarılar.

TEMEL HUKUK SORULARI

1. Halen yürürlükte olan Anayasa’mız, Türkiye Cumhuriyeti’nin kaçıncı Anayasa’sıdır?
(a)Dördüncü
(b)İkinci
(c)Beşinci
(d)Üçüncü

2. İçtihatlar ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
(a )Yargı kararları kazai içtihatlardır.
(b)İçtihatlara uyulması zorunludur.
(c)Bilimsel görüşler ilmi içtihatlardır.
(d)İçtihadı Birleştirme Kararları Resmi Gazete’de yayımlanır.

3. Aşağıdakilerden hangisi, sosyal kurallar arasında bulunmaz?
(a )Trafik Kuralları
(b )Ahlak Kuralları
(c )Hukuk Kuralları
(d )Din Kuralları

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
(a )Kanunun düzenlediği konu hakkında, hakim örf ve adete göre karar veremez.
(b )Anayasa yalnızca devlet kurumlarını bağlar, kişileri bağlamaz.
(c )Kanunda açık hüküm varsa, hakimin takdir yetkisi yoktur.

(d )Kanun hükmünün emrediciliği, madde metnindeki cümle yapısından anlaşılır.

5. Sözleşme serbestisinin sınırı için hangisi söylenemez?
(a )Sözleşmeye aykırılık tazminat davasına konu edilebilir.
(b )Ahlaka aykırı sözleşmeler geçersizdir.
(c )Konusu imkansız sözleşmeler geçersizdir.
(d )Taraflar kanunlara aykırı türde bir sözleşme yapabilirler.

6. Aşağıdaki idari organlardan hangisi Yönetmelik çıkarma yetkisine sahip değildir?
(a )Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
(b )İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
(c )Bakanlar Kurulu
(d )Başbakanlık

7. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın onayından geçirilmek zorundadır?
(a )Tebliğler
(b )Kanunlar
(c )Tüzükler
(d )Yönetmelikler

8. Kanun Hükmünde Kararnameler ile ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
(a )Kanun Hükmünde Kararnameler T.B.M.M. tarafından çıkarılabilir.
(b )Kanun Hükmünde Kararnameler, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilir.
(c )Temel haklar ve ödevler, Kanun Hükmünde Kararnamelerle düzenlenebilir.
(d )Kanun hükmünde kararnameler kanunları değiştiremez.

9. Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk dalıdır?
(a )Borçlar Hukuku
(b )Kamu Hukuku
(c )İdare Hukuku
(d )Mali Hukuk

10. Aşağıdakilerden hangisi kanunların özellikleri arasında değildir?
(a )Yazılı olması
(b )Genel Olması
(c )Sürekli olması
(d )Kesin olması

11. Normlar hiyerarşisi, aşağıda hangi sırayla doğru verilmiştir?
(a )Anayasa, Tüzük, Kanun, Yönetmelik
(b )Anayasa,Kanun,Tüzük, Kanun Hükmünde Kararname (KHK)
(c )Kanun, Yönetmelik, KHK, Tüzük
(d )Anayasa, Kanun-Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik

12. Aşağıdakilerden hangisi bir yaptırım türü değildir?
(a )İhtarname
(b )Yapılan İşlemin İptal Edilmesi
(c )İdari Para Cezası
(d )Adli Para Cezası

13. Tüzükler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
(a )Kanunun uygulamasını açıklayan hukuki kaynaklardır.
(b )Kanuna aykırı tüzüğün iptal davası idari yargıda açılır.
(c )Normlar hiyerarşisinde tüzük, kanunlardan alt sırada yer alır.
(d )Tüzükler hazırlanmadan önce Yargıtay onayından geçer.

14. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslar arası antlaşmalarla ulusal kanunlar çakıştığı takdirde nasıl bir yola başvurulması gerekir?
(a )Uluslararası Adalet Divanına başvurulmalıdır.
(b )Uluslararası antlaşma hükümleri esas alınmalıdır.
(c )Anayasa mahkemesine başvurulmalıdır.
(d )Ulusal kanunlar esas alınmalıdır.

15. Anayasaya aykırılığın yargısal denetimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(a )Yerel mahkemede anayasaya aykırılık iddiası bulunulduğunda, hakim iddiayı anayasa mahkemesine gönderir, ancak mevcut kanuna göre kararını da verir.
(b )Cumhurbaşkanı, iktidar partisi meclis grubu, ana muhalefet meclis grubu ve milletvekili üye tamsayısının beşte biri yayımı izleyen 10 gün içinde şekli bakımdan anayasaya aykırılık iddiasında bulunabilir.
(c )Denetim Anayasa Mahkemesince yapılır.
(d )Anayasaya aykırılığı, herhangi bir dava sırasında herkes ileri sürebilir.

 CEVAPLAR

1-A   2-B  3-A  4-B  5-D   6-B  7-C  8-B 9-A  10-D  11-E  12-A 13-D  14-B  15-D


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GENEL BAKIŞ VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ SORULARI

1. Tehlikeli Hareketlerin Nedenleri aşağıdakilerden hangisidir?
(a )Hepsi
(b )Uygunsuz mekanik koşullar ve fiziki çevre
(c )Bilgi, ustalık ve Fiziki yetersizlik
(d )İşçinin bünyeden ve yaradılışından gelen şahsi kusurları (dikkatsizlik, laubalilik, umursamazlık)

2. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durumlar içinde yer alır?
(a )Hepsi
(b )Yetersiz ya da fazla aydınlatma, Yetersiz havalandırma, Emniyetsiz yöntem ve şartlar
(c )Emniyetsiz yapılmış alet ve makineler, Yetersiz- bakımsız bina, alet ve makineler
(d )Uygun olmayan koruyucular, Koruyucusuz çalışma, Kusurlu alet, makine, teçhizat kullanma

3. Dikkatsizlik, pervasızlık, asabiyet, dalgınlık, önemsemezlik ve ihmal gibi kusurlar kazaların ikinci temel sebebidir. Bu kusurlar aşağıdakilerden hangisi içinde yer alır?
(a )Kişisel Kusurlar
(b )Tehlikeli Hareket-Tehlikeli Durum
(c )İnsanın Tabiat Şartları Karşısında Zayıflığı
(d )Kaza Olayı,Yaralanma (Zarar Veya Hasar)

4. İş güvenliği temel prensipleri kaç adettir?
(a )10
(b )12
(c )2
(d )5

5. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve iş güvenliğinin amaçları arasındadır?
(a )Hepsi
(b )Üretim ve kalitenin artırılması
(c )Çalışanların korunması
(d )İşletmenin korunması

6. Ağır yaralanma yada ölümle neticelenen her kazanın temelinde ………. ve ………… meydana gelmeyen olay vardır.
Yukarıdaki boşluklara gelecek uygun kelimeleri seçiniz.
(a )300 yaralanma 29 uzuv kayıplı
(b )29 yaralanma 300 ramak kala
(c )290 uzuv kayıplı 27 yaralanma
(d )27 uzuv kayıplı 290 yaralanma

7. İnsanın Tabiat Şartları Karşısında Zayıflığı, Kişisel Kusurlar, Tehlikeli Hareket-Tehlikeli Durum, Kaza Olayı,Yaralanma (Zarar Veya Hasar) aşağidakilerden hangisini oluşturur?
(a )Hiçbiri
(b )Kaza zinciri
(c )Kaza olayı
(d )Kaza olgusu

8. İş kazalarının % kaçı tehlikeli hareketlerden meydana gelir?
(a )%75
(b )% 50
(c )% 88
(d )% 60

 CEVAPLAR

1-A   2-A  3-A  4-A  5-A   6-B  7-B  8-C

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.